Om projektet

Om projektet
Om DRF
Om RCC
Om WCRF
Lokala projekt
Material
Press
 Anmälan
Programmet
*Använd även webbplatsens huvudmeny för att navigera
(rubrik: Mat och Cancer)

Bakgrunden

Dietisternas Riksförbund (DRF) har 2016 beviljats projektmedel från Socialstyrelsen för att sprida kunskap om matvanors betydelse för att minska risken att drabbas av vissa cancerformer, så kallad primärprevention, samt för att minska risken att återinsjukna efter tillfrisknande från cancer, så kallad sekundärprevention. Syftet med projektet är att öka kännedomen om sambandet mellan matvanor och cancer samt skapa en modell för ett mer aktivt arbete med hälsosamma matvanor för att förebygga cancer.

rodpersika2World Cancer Research Fund (WCRF) har tillsammans med  American Institute for Cancer Research (AICR) under decennier sammanställt forskning om sambandet mellan matvanor, vikt samt fysisk aktivitet och insjuknande i cancer. Resultaten används för att ta fram råd om hur cancerrisken kan minskas av organisationer som Världshälsoorganisationen (WHO), Livsmedelsverket (SLV) och The European Society for Clinical Nutriton and Metabolism (ESPEN). DRF påbörjade 2015 arbetet med att översätta och sprida WCRFs råd i Sverige.

Syftet

Syftet med projektet är att öka kunskapen om cancerprevention med fokus på hälsosamma matvanor samt att verka sekundärpreventivt genom att sjukvården i större utsträckningen ska besitta och kunna tillgå tillräcklig kunskap för att ge råd till patienter efter behandling.

Målet

  • Öka kunskapen om betydelsen av hälsosamma levnadsvanor för att minska risken för insjuknande och återinsjuknande i cancer, det vill säga primär och sekundär prevention.
  • Öka förutsättningarna för ett hållbart och långsiktigt arbete kring cancerprevention och matvanor.

Aktiviteterna

  • Översätta och sprida informationsmaterial från World Cancer Research Fund (WCRF), översatt och anpassat till svensk kontext, kring cancerprevention. Spridning sker dels genom framtagning av informationsmaterial till befolkning och profession, dels genom föreläsningar vid bland annat professionsmöten.
  • I samarbete med RCC Syd, Väst och Stockholm-Gotland anordna tre konferensdagar där bland annat företrädare för WCRF föreläser. Målgrupp för konferenserna är professioner inom hälso- och sjukvård, folkhälsa och politik.
  • Inom samarbetet med RCC kommer även ett bildbaserat informationsmaterial riktat till befolkningsgrupper att utvecklas.
  • I samarbete med Centrum för Cancerrehabilitering i Stockholms läns landsting ta fram ett informationsmaterial riktat mot canceröverlevare om hälsosamma matvanor för att minska risken att återinsjukna.
  • Inleda samarbete om hälsosamma matvanor med patientföreningar för cancersjukdomar samt andra nationella aktörer och intresseföreningar inom området.
  • Uppmärksamma sambandet cancerprevention och levnadsvanor genom att publicera debattartiklar i relevanta tidskrifter.

Projektgruppen

Projektgruppen består av två projektkoordinatorer och tre projektledare som alla är medlemmar i och jobbar för Dietisternas Riksförbund. Förarbete och huvuddelen av översättningen av World Cancer Research Fund’s informationsmaterial till svenska gjordes 2015 av Sanna Nybacka med hjälp från Anna Stubbendorff och Elisabet Rothenberg för DRF samt Marcela Ewing och Eliza Åkeson för RCC.

Projektkoordinatorer

Anna Stubbendorff Christin Anderhov Eriksson
anna-stubbendorff  tina
Leg dietist och kommunikatör. Processutvecklare i Region Skåne. Leg dietist och folkhälsovetare i primärvården i Region Östergötland, ordförande i temagrupp matvanor inom nätverket för Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)

Projektledare

Emma Nisukangas Karin Andersson Charlotta Rubin
emma-nisukangas karin-andersson charlotta-rubin
Leg dietist på Gävle Sjukhus.
Studerar masterprogrammet i kostvetenskap på Umeå Universitet.
Leg dietist.
Studerar masterprogrammet i folkhälsa på Uppsala Universitet.
Folkhälsovetare.
Studerar dietistprogrammet på Sahlgrenska Akademin.

Samarbete inom projektet

Under 2015 inleddes ett samarbete med den nationella arbetsgruppen för cancerprevention inom de sex Regionala Cancercentrumen (RCCer) i Sverige kring matvanor och cancerprevention. DRF och den nationella gruppen för cancerprevention kommer i projektet att samverka kring framtagning och spridning av informationsmaterialet om cancerprevention främst riktad till befolkningen. Konferensdagarna i Malmö, Göteborg och Stockholm 23, 24 och 25 januari 2017, som riktar sig till olika professioner, görs också i samverkan med RCC Syd, RCC Väst samt RCC Stockholm-Gotland.

Under 2016 inleddes kontakt med Livsmedelsverket som tidigare hanterat råd kring rött kött och chark i förhållande till cancer. Förhoppningen är det ska växa till ett bredare samarbete kring ämnet längre fram.

Projektet har även initierat olika former av samarbete med Cancerfonden, Nätverket mot Cancer och patientföreningen PALEMA. Förhoppningen är att kunna inleda samarbete med fler patientföreningar och andra aktörer inom området i framtiden.

ylvaI projektet bidrar även Ylva Orrevall med sin expertkunskap. Ylva är anställd på den nystartade enheten Centrum för Cancerrehabilitering, Stockholms läns landsting där hon främst arbetar med kvalitet och utveckling och är delaktig i att ta fram materialet riktat till canceröverlevare. Ylva började arbeta inom cancervården 1986 och har skrivit flera böcker inom detta område samt disputerade 2008 med avhandlingen ”Nutritional Support among cancer patients enrolled in palliative home care services”. Ylva var en av initiativtagarna till DiO (Dietister inom Onkologi) som bildades 1987 och var aktiv i gruppen under många år. Ylva är involverad i forskningsprojekt inom området cancer/palliativ vård och nutrition. I projektet Mat och Cancer kommer Ylva även ta fram ett material för sekundärprevention.

Ylva ingår sedan 2005 i DRFs arbetsgrupp för Informatik & Etisk kodex och har varit projektansvarig för att översätta NCP*-terminologin till svenska sedan 2011. Ylva är också involverad i flera forskningsprojekt inom NCP*-området samt arbetar, nationellt och internationellt med att utveckla och implementera behandlingsprocessen.

Länkar till samarbetspartners

kiwivindruva


Regionalt Cancercentrum Väst

Cancercentrum Syd

Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland

World Cancer Research Fund International
http://wcrf.org/

World Cancer Research Fund UK
http://wcrf-uk.org/

Livsmedelsverket för personal inom hälso- och sjukvård

Livsmedelsverket Råd om bra mat – hitta ditt sätt

Cancerfonden – Matvanor

Nätverket mot Cancer – Kost och cancer

Palema

Centrum för cancerrehabilitering, Stockholms läns landsting