Psykiatri

Nutritionsbehandling för patienter med ätstörningar är en självklarhet i den moderna vården. Däremot har nutritionsproblem vid andra psykiatriska sjukdomar fått mindre uppmärksamhet. Personer med allvarlig psykisk sjukdom har – förutom social isolering – också en ökad risk för en rad somatiska sjukdomar. Antipsykotisk medicinering, men även andra läkemedel kan bidra till viktuppgång/nedgång, påverka energiomsättningen och/eller inducera eller förvärra en metabol rubbning, något som kan och bör förebyggas.

Ätstörningar, fetma, diabetes, malnutrition och undervikt förekommer inom psykiatrin, både i sluten och öppen vård. Behandling av dessa sjukdomstillstånd omfattar varierande insatser men kräver också en adekvat nutritionsbehandling.

Ta gärna del av vår rekommenderade litteratur inom ämnet samt vår samling länkar.

Medlemmar

Susanne Fredén
Leg dietist, har under lång tid arbetat med överviktsbehandling och sedan 2007 arbetat inom psykiatrin. Största delen av arbetet är riktat mot personer med schizofreni (öppenvård, slutenvård och rättspsykiatrisk vård). En mindre del av arbetet innebär arbete med personer med ätstörningar, depression och neuropsykiatriska funktionshinder. Arbetar även med implementering av socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder inom psykiatrin i Uppsala. Sammankallande i gruppen, susanne.freden@akademiska.se

Gill Lindroos
Leg. Dietist. Har i 13 år arbetat på SCÄ i Stockholms Läns Landsting. Arbetar numera på Danderydsgeriatriken, Stockholms Läns Landsting.

Gisela van der Ster
Leg. dietist, Dr Med Vet. Arbetar privat med mottagning och handledning i Uppsala och Stockholm. Sekreterare i gruppen.

Jeanette Sigurdh
Dietist, doktorand vid Barn- och Ungdomspsykiatri, klinisk vetenskap, Umeå universitet.

Ebba Carlsson – Kassör
Leg. dietist med grundläggande psykoterapiutbildning i kognitiv-beteendeinriktad Psykoterapi. Arbetar som processledare för hälsofrämjande sjukvård i NU-sjukvården. Har tidigare arbetat inom Vuxenpsykiatriska kliniken i NU-sjukvården.

Jennie Hernæs
Leg. Dietist. Sedan 2013 anställd på S:ta Helena Anorexi- & Bulimimottagning, Skaraborgs sjukhus, Skövde. Detta är en öppenvårdsmottagning som tar emot patienter från 11 år. I jobbet ingår också konsultativa insatser gentemot VUP.

 

Share